Zvýšení limitů dusičnanů a dioxinů v potravinách

Navzdory pokroku dosaženému ve správné zemědělské praxi v oblasti omezování přítomnosti dusičnanů v hlávkovém salátu a ve špenátu a přísnému uplatňování této správné zemědělské praxe, nelze v některých regionech Evropské unie soustavně splňovat dosavadní limity dusičnanů v hlávkovém salátu a čerstvém špenátu.

Hlavním faktorem jsou klimatické, a zejména světelné podmínky, které producenti nemohou řídit ani změnit. Proto jsou některé limity pro čerstvý špenát a salát zvýšeny o 500 mg/kg. Ve výsledku odhadovaná expozice dusičnanům ze zeleniny pravděpodobně nepřináší významné zdravotní riziko, a uznávané pozitivní vlivy konzumace zeleniny tudíž převládají.

Na základě vědecké zprávy EFSA „Výsledky monitorování PCB bez dioxinového efektu v potravinách a krmivech“ byla přehodnocena metodika analýz vzhledem k zjištění o dosud rozdílné mezi kvantifikace v různých laboratořích. Limity pro "sumu dioxinů" a "sumu dioxinů a PCB podobných dioxinům" byly upraveny a nově byly doplněny i limity pro "sumu šesti indikátorových PCB bez dioxinového efektu".

Finsku, Švédsku a Lotyšsku byla na jejich žádost povolena výjimka pro limity u lososa z oblasti Baltského moře při splnění určitých podmínek. Tyto země musí zajistit, aby se takový losos nedostal na trh v jiných členských státech. Tato dočasná povolená odchylka se stala trvalou.

http://www.bezpecnostpotravin.cz/vyhledavani/PCB.aspx nařízení 1258/2011/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES o limitech kontaminantů (tabulku se stanovenými limity) a nařízení 1259/2011/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES o limitech kontaminantů, pokud jde o maximální limity pro dioxiny, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v potravinách, můžete najít na webových stránkách http://www.bezpecnostpotravin.cz/zmena-narizeni-1881-2006-es-limity-dusicnanu-a-dioxinu-v-potravinach.aspx .