Přehodnocení a schvalování potravinových přídatných látek

Evropská komise (EK) stanovila v souladu s nařízením Společenství (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách (aditivech) program, v rámci kterého Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) přehodnotí bezpečnost těch aditiv, která již byla v EU povolena před 20. lednem 2009. Konkrétní časový rámec pro přehodnocení bezpečnosti aditiv je upraven v nařízení (EU) č. 257/2010, kterým se stanoví program pro jejich přehodnocení v souladu s výše uvedeným nařízením. Přehodnocení by mělo být provedeno do konce roku 2020.

Pořadí priorit pro přehodnocení v současnosti schválených aditiv bylo stanoveno na základě následujících kritérií: doby, která uplynula od posledního hodnocení aditiva provedeného Vědeckým výborem pro potraviny při EK (SCF) nebo EFSA, nových vědeckých zjištění, která jsou k dispozici, míry aditiva v potravinách, expozice člověka aditivům a rovněž s přihlédnutím k výsledku zprávy EK o příjmu potravinářských přídatných látek v EU z roku 2001.

Postup pro schvalování aditiv je upraven v nařízení (ES) č. 1331/2008, které stanovuje jednotný postup pro posuzování a povolování aditiv, potravinářských enzymů a potravinářských aromat. Jednotné povolovací řízení může zahrnovat doplnění látky na seznam ES; vyjmutí látky ze seznamu a doplnění; vyjmutí nebo změnu podmínek, specifikací nebo omezení, které souvisejí s uvedením látky na seznamu ES.

Povolovací řízení se zahajuje na základě žádosti EK, členského státu EU nebo zainteresované strany. Žadatel zasílá žádost o aktualizaci seznamu povolených přídatných látek přímo EK. V případě žádosti o povolení nového aditiva žádá EK o posouzení bezpečnosti aditiva EFSA.

Ve lhůtě 9 měsíců vydává EFSA stanovisko k bezpečnosti aditiva, na základě kterého EK spolu s národními experty jednotlivých členských států EU zváží jeho povolení. V úvahu jsou brány rovněž další faktory: technologická potřeba použití aditiva, potenciální riziko klamání spotřebitele v důsledku jeho používání, výhody a přínos použití pro spotřebitele.

O návrhu na schválení nového aditiva následně hlasuje Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat. V případě kladného stanoviska je návrh předložen Radě a Evropskému parlamentu, ty pak mohou návrh zamítnout v případě, že dospějí k závěru, že zařazení nového aditiva je v rozporu s pravidly stanovenými platnými právními předpisy EU.