Evropský soud rozhodl ve prospěch používání antimikrobiální látky

Jedná se o první případ, kdy bylo rozhodnuto podle nového pravidla “locus standi” z Lisabonské smlouvy a podle článku 263 Smlouvy o EU (TFEU), tzn. v přímém zájmu žadatele. Evropská komise se proti rozhodnutí soudu odvolala. Vědecký výbor pro bezpečnost potravin Evropské komise (European Commission’s Scientific Committee on Consumer Safety, SCCS) však nabádá k uvážlivému rozhodování, kterým by se mělo předcházet riziku zvyšujícího se rozsahu antibakteriální rezistence.

Je to rozhodnutí soudu ve prospěch společnosti Microban, která používá toto antimikrobiální činidlo do plastových výrobků určených ke kontaktu s potravinami. Společnost Microban podala proti tomuto rozhodnutí žalobu s tím, že rozhodnutí Komise nebylo podložené argumenty.

V současnosti sice nejsou důkazy o vlivu Triclosanu na vznik antibakteriální rezistence, ale je příliš brzy na rozhodnutí, že používání uvedené antimikrobiální látky nebude takový vliv mít. Zatím není dostatek podkladů k důkladné analýze rizik.

SCCS doporučuje rozumné omezení používání Triclosanu, tzn. je na případy, kdy je prokazatelný příznivý vliv na zdraví. Upozorňuje, že rezistentní bakterie jsou schopny přežívat takové koncentrace biocidů, které by jinak byly účinné pro jejich usmrcení. I když Triclosan je z hlediska antimikrobiální rezistence nejprozkoumanější biocid, mohou se laboratorní výsledky lišit od účinků v reálném provozu.

Vědecký výbor ve svém stanovisku zdůrazňuje následující: Bakterie vystavené nízkým koncentracím Triclosanu mohou aktivovat rezistenci genů, které mohou být přeneseny do jiných bakterií. Triclosan, obdobně jako jiné biocidy, přispívá k selekci rezistentnějších bakterií, protože eliminuje obvyklé soupeření, rezistence vůci Triclosanu může vést k rezistenci vůči jiným biocidlům nebo antibiotikům.

Zdroj: ÚZEI